X

FinancialNews App

Nine Bridge Media Ltd

GET - on the App Store

HomeΟΙΚΟΝΟΜΙΑΔημόσιες επενδύσεις και στοχευμένη στήριξη προτείνει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, Κύπρο και άλλες...

Δημόσιες επενδύσεις και στοχευμένη στήριξη προτείνει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, Κύπρο και άλλες 16 χώρες δείχνει ο Μηχανισμός Επαγρύπνησης

Συνέχιση των πολιτικών για μείωση του πληθωρισμού στο 2%, υψηλά επίπεδα δημόσιων επενδύσεων, προσωρινή και στοχευμένη στήριξη σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, προσαρμογές στους μισθούς και βελτίωση των πολιτικών για την αγορά εργασίας περιλαμβάνουν οι προτάσεις της Κομισιόν για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για το 2023, το πακέτο εισηγήσεων για την συντονισμό της οικονομικής πολιτικής στην ΕΕ, στη βάση των Φθινοπωρινών Οικονομικών Προβλέψεων για το 2022.

Το πακέτο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οποίο παρουσίασαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο Στρασβούργο ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόφσκις, ο Επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι και ο Επίτροπος Απασχόλησης Νίκολας Σμίτ, περιλαμβάνει τις γνώμες της Κομισιόν για τα προσχέδια των εθνικών προϋπολογισμών, τα ευρήματα του Μηχανισμού Επαγρύπνησης για το 2023 και πρόταση για μια Κοινή Έρευνα για την Απασχόληση, καθώς και τις εκθέσεις μεταπρογραμματικής εποπτείας για Κύπρο, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία και Πορτογαλία.

Ειδικότερα για την Κύπρο, η Κομισιόν προτείνει τη διεξαγωγή εις βάθους έκθεσης για τη χώρα και ακόμα 16 κράτη μέλη στο πλαίσιο του Μηχανισμού Επαγρύπνησης ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο επηρεάζονται από πιθανές μακροοικονομικές ανισορροπίες που απαιτούν τη λήψη συγκεκριμένων δράσεων πολιτικής.

Επίσης η Κύπρος, όπως και οι άλλες χώρες που βρίσκονται σε μεταπρογραμματική εποπτεία, διαπιστώνεται πως βρίσκονται σε θέση εξυπηρέτησης του χρέους τους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση για την έκδοση του πακέτου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, οι πολύπλοκες προκλήσεις που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και περιλαμβάνουν τις ιστορικά υψηλές τιμές της ενέργειας, τον ψηλό πληθωρισμό, τις ελλείψεις στον εφοδιασμό, τα αυξημένα επίπεδα χρέους και αύξηση του κόστους του δανεισμού, προκλήσεις που επηρεάζουν τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων και μειώνουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Η αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών απαιτεί συντονισμένη δράση για εξασφάλιση επαρκούς και οικονομικά προσιτής ενέργειας, διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας και την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών και εταιριών κατά τρόπο που να διατηρεί τα δημόσια οικονομικά βιώσιμα.

Για τις οικονομίες της ευρωζώνης ευρύτερα για την περίοδο 2023 – 2024, η Κομισιόν καταθέτει συγκεκριμένες εισηγήσεις σε ζητήματα που αφορούν τη ζώνη του ευρώ στο σύνολό της:

  •  τη συνέχιση του συντονισμού των δημοσιονομικών πολιτικών για τη στήριξη της έγκαιρης επιστροφής του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% που θέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
  • τη διατήρηση των δημόσιων επενδύσεων σε ένα υψηλό επίπεδο για ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ανθεκτικότητας και στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης,
  • τη διασφάλιση ότι η στήριξη σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα οικονομικά αποδοτική, προσωρινή και στοχευμένη, κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ειδικότερα μέσω της δημιουργίας ενός συστήματος δύο βαθμίδων τιμολόγησης της ενέργειας που θα εξασφαλίζει κίνητρα για την εξοικονόμηση ενέργειας,
  • την προώθηση τέτοιας εξέλιξης των μισθών που να προστατεύει την αγοραστική δύναμη των μισθωτών, περιορίζοντας παράλληλα τις δευτερογενείς επιπτώσεις στον πληθωρισμό, καθώς και την ανάπτυξη και προσαρμογή του συστήματος κοινωνικής στήριξης ανάλογα με τις ανάγκες,
  • περαιτέρω βελτίωση των πολιτικών για την αγορά εργασίας και αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων,
  • τη διασφάλιση της αποτελεσματικής συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στη χάραξη πολιτικής και ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και
  • τη περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και διατήρηση της μακροοικονομικής χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Γενικότερα όσον αφορά τα προσχέδια των προϋπολογισμών των χωρών της ευρωζώνης, η Κομισιόν καλεί τα κράτη με χαμηλά και μεσαία επίπεδα χρέους να διασφαλίσουν ότι η αύξηση των πρωτογενών τρεχουσών δαπανών που χρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη θα είναι σύμφωνη με μια συνολική ουδέτερη πολιτική στάση. Στα κράτη μέλη με υψηλό επίπεδο χρέους συνιστάται μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, ιδίως μέσω του περιορισμού των εθνικά χρηματοδοτούμενων πρωτογενών τρεχουσών δαπανών σε επίπεδα χαμηλότερα από τη μεσοπρόθεσμη δυνητική αύξηση της παραγωγής.

Η Κομισιόν καλεί ιδιαίτερα την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Εσθονία, τις Κάτω Χώρες, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι προϋπολογισμοί τους για το 2023 θα είναι πλήρως σύμφωνοι με τις συστάσεις του Συμβουλίου.

Η Κύπρος είναι επίσης μια από τις 17 χώρες για τις οποίες ο Μηχανισμός Επαγρύπνησης προτείνει εις βάθος έκθεση, ούτως ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο επηρεάζονται από πιθανές μακροοικονομικές ανισορροπίες που απαιτούν τη λήψη συγκεκριμένων δράσεων πολιτικής. Η Κύπρος, καθώς και η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Σουηδία ήταν αντικείμενο έκθεσης για τον κύκλο 2021 – 2022, ενώ στη λίστα φέτος προστίθενται η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Σλοβακία και η Τσεχία.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση για τον Μηχανισμό Επαγρύπνησης, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ήταν υψηλότερο του 4% του ΑΕΠ στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Ρουμανία. Επίσης ο δείκτης για την καθαρή διεθνή επενδυτική θέση (NIIP) της Κύπρου βρίσκεται κάτω από το όριο του -35% του ΑΕΠ μαζί με την Κροατία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και την Ισπανία.

Οι τέσσερις προτεραιότητες της Κομισιόν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου παραμένουν η προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, η παραγωγικότητα, η δικαιοσύνη και η μακροοικονομική σταθερότητα, με στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικής βιωσιμότητας, προστίθεται στη σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, όπου σημειώνεται πως η ατζέντα της Κομισιόν περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της Ετήσιας Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης που δείχνουν προς την κατεύθυνση της ανάγκης προώθησης της ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα.

Τέλος, όπως αναφέρεται, η μεταπρογραμματική εποπτεία για την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ισπανία και την Πορτογαλία καταλήγουν στο συμπέρασμα πως και οι πέντε χώρες είναι σε θέση εξυπηρέτησης του χρέους τους. Παράλληλα, η έκθεση για την Ελλάδα, η πρώτη που διενεργήθηκε για τη χώρα μετά το τέλος της ενισχυμένης εποπτείας, καταγράφει ότι η Ελλάδα έχει αναλάβει τα απαραίτητα βήματα για να τηρήσει τις υποχρεώσεις της.

Πηγή:ΚΥΠΕ

Share
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

Share
browser view