X

FinancialNews App

Nine Bridge Media Ltd

GET - on the App Store

HomeΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣΠέντε αιτιολογημένες γνώμες και μια προειδοποιητική επιστολή από την Κομισιόν προς την...

Πέντε αιτιολογημένες γνώμες και μια προειδοποιητική επιστολή από την Κομισιόν προς την Κύπρο

Η Κομισιόν επιτείνει τις διαδικασίες επί παραβάσει για 5 υποθέσεις που αφορούν την Κύπρο, αποστέλλοντας επιστολές αιτιολογημένης γνώμης (2ο στάδιο της διαδικασίας) ταυτόχρονα με μια νέα προειδοποιητική επιστολή .

Αναλυτικά, η Κομισιόν καλεί την Κύπρο να κοινοποιήσει εθνικά μέτρα μεταφοράς των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των εργαζομένων στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας και συγκεκριμένα την εθνική της νομοθεσία σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της συμφωνίας σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης για την αλιεία (οδηγία (ΕΕ) 2017/159).

Η οδηγία διασφαλίζει ότι οι αλιείς έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας επί των αλιευτικών σκαφών όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για εργασία επί του σκάφους, τις συνθήκες υπηρεσίας, τη διαμονή και τα τρόφιμα, την επαγγελματική ασφάλεια και προστασία της υγείας, την ιατρική περίθαλψη και την κοινωνική ασφάλιση. Εφαρμόζει τη συμφωνία που διαπραγματεύθηκαν οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης για την Αλιεία (2007) της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Τα κράτη μέλη έπρεπε να μεταφέρουν την παρούσα οδηγία στην εθνική νομοθεσία και να κοινοποιήσουν εθνικά μέτρα μεταφοράς στην Επιτροπή έως τις 15 Νοεμβρίου 2019.

Οι κυπριακές αρχές δεν υπέβαλαν τις απαιτούμενες πληροφορίες έως την προθεσμία ούτε μετά από προειδοποιητική επιστολή που εκδόθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2020.

Ως εκ τούτου, η Κομισιόν αποφάσισε να συνεχίσει τη διαδικασία παράβασης αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη. Ελλείψει ικανοποιητικής απάντησης εντός δύο μηνών, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο.

Επιπλέον η Κομισιόν καλεί την Κύπρο να διασφαλίσει ότι τα λογιστικά έγγραφα των εταιρειών είναι προσβάσιμα σε εύθετο χρόνο μέσω του εθνικού μητρώου επιχειρήσεων, αποστέλλοντας επιστολή αιτιολογημένης γνώμης για τη λανθασμένη μεταφορά των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των εκθέσεων διαχείρισης και των εκθέσεων ελέγχου (Οδηγία 2013/34 / ΕΕ «Λογιστική οδηγία», σε συνδυασμό με την οδηγία 2017 / 1132 / ΕΕ «Οδηγία εταιρικού δικαίου»).

Η αιτιολογημένη γνώμη αφορά την υποχρέωση της Κύπρου να διασφαλίσει ότι τα λογιστικά έγγραφα των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης δημοσιεύονται στο εθνικό μητρώο επιχειρήσεων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (δηλ. που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες μετά το τέλος της οικονομικής τους περιόδου). Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο των κανόνων της ΕΕ, καθώς η δημοσίευση εντός αυτής της προθεσμίας παρέχει στο κοινό έγκαιρη πρόσβαση στις πληροφορίες των εταιρειών.

Η Κύπρος έχει δύο μήνες για να επιλύσει το ζήτημα, αλλιώς η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο.

Ακολούθως η Κομισιόν ζητά από την Κύπρο να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και τη διαχείριση των δικτύων Natura 2000 και ως εκ τούτου να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43 / ΕΟΚ).

Σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους, τα κράτη μέλη πρέπει να προτείνουν κοινοτικούς τόπους κοινοτικής σημασίας (SCIs), οι οποίοι στη συνέχεια προστίθενται σε βιογεωγραφικούς καταλόγους της ΕΕ. Εντός έξι ετών από την καταχώριση αυτή, τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν τις SCI ως ειδικές ζώνες διατήρησης (SAC), να καθορίσουν στόχους και μέτρα διατήρησης για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση των προστατευόμενων ειδών και ενδιαιτημάτων που υπάρχουν στις τοποθεσίες, προκειμένου να επιτευχθεί ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης σε εθνικό βιογεωγραφικό επίπεδο. Αυτές είναι βασικές απαιτήσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Από τα 37 SCIs της, η Κύπρος απέτυχε να ορίσει 3 SCIs ως SAC. Επιπλέον, δεν έχουν τεθεί στόχοι διατήρησης για 3 ειδικές περιοχές διατήρησης και αυτοί που έχουν τεθεί για τα άλλα 34 SAC δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας, για παράδειγμα είναι πολύ ασαφείς ή δεν προσδιορίζουν σωστά τα είδη και τους οικοτόπους που υποτίθεται ότι στόχος.

Η Κύπρος επίσης δεν έχει θέσει μέτρα διατήρησης για 33 SAC, και αυτά που θεσπίστηκαν για 4 SAC είναι πολύ γενικά για να διασφαλιστεί ότι τα είδη και οι βιότοποι προστατεύονται επαρκώς.

Ως εκ τούτου, η Κομισιόν αποφάσισε να στείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο. Η Κύπρος έχει πλέον δύο μήνες για να απαντήσει στην επιστολή και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Επιπλέον η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να στείλει αιτιολογημένες γνώμες στο Βέλγιο, την Κύπρο και την Πορτογαλία επειδή δεν συμμορφώθηκαν πλήρως με ορισμένες υποχρεώσεις κοινοποίησης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 (κανονισμός για τις λιμενικές υπηρεσίες).

Ο κανονισμός αποσκοπεί στην εξισορρόπηση των όρων ανταγωνισμού στον λιμενικό τομέα, στην παροχή ασφάλειας στους λιμενικούς φορείς και στη δημιουργία ενός κλίματος πιο ευνοϊκού για αποτελεσματικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

Απαιτεί από τα κράτη μέλη να προβλέψουν μια αποτελεσματική διαδικασία για τον χειρισμό καταγγελιών και να διασφαλίζουν ότι οι χρήστες λιμένων και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται σχετικά με την αρμόδια αρχή.

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης του κανονισμού. Κανένα από τα τρία κράτη μέλη δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις κοινοποίησης. Τα παραπάνω κράτη μέλη έχουν τώρα δύο μήνες για να απαντήσουν στα επιχειρήματα που προέβαλε η Επιτροπή. Ελλείψει ικανοποιητικής απάντησης, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο.

Η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να στείλει αιτιολογημένες γνώμες στο Βέλγιο, την Κύπρο και την Πορτογαλία επειδή δεν συμμορφώθηκαν πλήρως με ορισμένες υποχρεώσεις κοινοποίησης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 (κανονισμός για τις λιμενικές υπηρεσίες). Σκοπός του κανονισμού είναι να ισορροπήσει τους όρους ανταγωνισμού στον λιμενικό τομέα, να παρέχει στους λιμενικούς φορείς ασφάλεια δικαίου και να δημιουργήσει ένα κλίμα πιο ευνοϊκό για αποτελεσματικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Απαιτεί από τα κράτη μέλη να προβλέψουν μια αποτελεσματική διαδικασία για τον χειρισμό καταγγελιών και να διασφαλίζουν ότι οι χρήστες λιμένων και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται σχετικά με την αρμόδια αρχή. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης του κανονισμού. Κανένα από τα τρία κράτη μέλη δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις κοινοποίησης. Αυτά τα κράτη μέλη έχουν πλέον δύο μήνες για να απαντήσουν στα επιχειρήματα που προέβαλε η Κομισιόν. Ελλείψει ικανοποιητικής απάντησης, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να τις παραπέμψει στο Δικαστήριο.

Ακολούθως η Κομισιόν καλεί το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία ​​και τη Σλοβακία να εφαρμόσουν διάφορες διατάξεις του κανονισμού 1143/2014 την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και της εξάπλωσης των διεισδυτικών ξένων ειδών. Και τα 18 κράτη μέλη δεν κατάφεραν να καταρτίσουν, να εφαρμόσουν και να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή ένα σχέδιο δράσης (ή ένα σύνολο σχεδίων δράσης) για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων οδών ακούσιας εισαγωγής και εξάπλωσης επεμβατικών ξένων ειδών που ανησυχούν για την ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Κομισιόν αποφάσισε να στείλει σε κάθε κράτος μέλος προειδοποιητική επιστολή, δίνοντάς τους δύο μήνες να απαντήσουν στην επιστολή και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Ελλείψει ικανοποιητικής απάντησης, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Τέλος σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της αεροπορίας, η Κομισιόν καλεί την Αυστρία, την Κύπρο και την Ελλάδα να εφαρμόσουν πλήρως «πολιτισμό δικαίου» στην αεροπορία, όπως απαιτείται στο άρθρο 16 παράγραφος 12 του ευρωπαϊκού κανονισμού σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, την ανάλυση και την παρακολούθηση περιστατικών στην πολιτική αεροπορία (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 376/2014). Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ορίσουν μια τέτοια οντότητα για να διασφαλίσουν ότι οποιοσδήποτε στην πολιτική αεροπορία αναφέρει συμβάντα και ατυχήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια δεν τιμωρείται αδικαιολόγητα από τον εργοδότη του ή από τις αρχές του κράτους μέλους τους. Ο οργανισμός είναι επίσης υπεύθυνος για την αναθεώρηση των εσωτερικών κανόνων των οργανώσεων πολιτικής αεροπορίας που καθορίζουν την εφαρμογή των αρχών της δίκαιης κουλτούρας στον οργανισμό. Τα κράτη μέλη έχουν πλέον δύο μήνες για να απαντήσουν στα επιχειρήματα που προέβαλε η Κομισιόν, διαφορετικά, ή μπορεί να αποφασίσει να προσφύγει στο Δικαστήριο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Share
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

Share