X

FinancialNews App

Nine Bridge Media Ltd

GET - on the App Store

HomeΕΙΔΗΣΕΙΣΑνακοινώθηκαν οι επιλαχόντες υποψήφιοι για τα ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ

Ανακοινώθηκαν οι επιλαχόντες υποψήφιοι για τα ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ

Τους επιλαχόντες υποψηφίους, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2023, για τις θέσεις που πιθανόν να κενωθούν για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) της Ελλάδας, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, η Σειρά Κατάταξης των υποψηφίων προκύπτει με βάση τη βαθμολογία τους στο αντίστοιχο Πλαίσιο Πρόσβασης της κάθε Στρατιωτικής Σχολής.

Διευκρινίζεται ότι οι επιλαχόντες υποψήφιοι δεν χρειάζεται να δηλώσουν εκ των προτέρων το ενδιαφέρον τους για διεκδίκηση οποιασδήποτε κενωθείσας θέσης.

Σε περίπτωση που υπάρξει κενή θέση, οι επιλαχόντες θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς από την Υπηρεσία Εξετάσεων με βάση τη Σειρά Κατάταξής τους στη συγκεκριμένη Στρατιωτική Σχολή.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Εξετάσεων, σε ανακοίνωση της ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελλάδας, ημερομηνίας 10/07/2023, [https://exams-foreigner.it.minedu.gov.gr/content/useful/02_instructions_gr.pdf], που αφορά στην κατηγορία των Αποφοίτων Λυκείων ή Αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., στην οποία ανήκουν και οι υποψήφιοι/ες απόφοιτοι/ες Σχολείων της Κυπριακής Δημοκρατίας, για σκοπούς εγγραφής στα Ελληνικά Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) θα πρέπει να προσκομίσουν στο Τμήμα/Σχολή επιτυχίας τους συγκεκριμένα έγγραφα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, εάν κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο, διαπιστωθεί ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 και που επιβάλλονται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον η πράξη αυτή δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, ανακαλείται αμέσως.

Τα ζητούμενα έγγραφα που αναφέρονται πιο κάτω και φέρουν τους αριθμούς 1 μέχρι 5, θα πρέπει να υποβάλλονται με την επισημείωση που προβλέπουν τα άρθρα 3 και 4 της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) της 5ης Οκτωβρίου 1961, από την αρμόδια για τον σκοπό αυτό αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα έγγραφα είναι τα εξής: 1) Τίτλος Απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Αποδεικτικό Απόλυσης ή Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου) επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του/της υποψηφίου/ας, 2) Βεβαίωση Γενικού Βαθμού Πρόσβασης/Κατάταξης, 3) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής αρχής (Έντυπο Π3) από την οποία να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στην Κύπρο, δηλαδή να έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του, 4) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του και να προκύπτει ότι τουλάχιστον ο ένας εκ των γονέων δεν έχει ελληνική καταγωγή, 5) Οι άρρενες επιτυχόντες μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2022 οι οποίοι υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά, για την εγγραφή τους στα ΑΑΕΙ Ελλάδας, θα πρέπει να παρουσιάσουν βεβαίωση απόλυσης από τον Στρατό.

Επιπρόσθετα, χρειάζεται και Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο/η υποψήφιος/α , ότι δεν είναι απόφοιτος/η Ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα, δεν είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής ή Τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών, είναι κάτοχος Βεβαίωσης Γενικού Βαθμού Πρόσβασης/Κατάταξης του έτους 2023, δεν έχει αποκτήσει δια αλληλογραφίας τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού,  έχει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή του/της στην ειδική κατηγορία όπου υπάγεται και θα τα προσκομίσει για την εγγραφή του/της στη γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος της εισαγωγής του/της, δεν έχει υποβάλει Μηχανογραφικό Δελτίο και με την κατηγορία “Ελλήνων του Εξωτερικού” για το έτος 2023.

Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να εκτυπωθεί από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής Αιτήσεων, ενώ διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2022 κατέχουν ήδη την εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση.

Άλλα στοιχεία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι δύο μικρού μεγέθους φωτογραφίες του/της υποψηφίου/ας και ευκρινές φωτοαντίγραφο του Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου με φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητα του/της υποψηφίου/ας. Επικυρώνεται από τις Επαρχιακές Διοικήσεις ή τα ΚΕΠ.

 APOSTILLE

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η επιβεβαίωση της γνησιότητας της σφραγίδας και της υπογραφής των δημόσιων εγγράφων (APOSTILLE) γίνεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Τμήμα Πιστοποιήσεων Λευκωσίας και Τμήμα Πιστοποιήσεων Λεμεσού ή Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) ή Κέντρα του Πολίτη (ΚΕΠΟ).

Πηγή:ΚΥΠΕ

Share
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

Share