X

FinancialNews App

Nine Bridge Media Ltd

GET - on the App Store

HomeΕΙΔΗΣΕΙΣΑρχίζουν δουλειά με νομοθετικό έργο από τη Δευτέρα οι Επιτροπές Οικονομικών και...

Αρχίζουν δουλειά με νομοθετικό έργο από τη Δευτέρα οι Επιτροπές Οικονομικών και Εμπορίου

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, Οικονομικών και Εμπορίου «πιάνουν» δουλειά από Δευτέρα με νομοσχέδια που αφορούν τη συνακόλουθη της υγειονομικής κρίσης, οικονομική δυσανεξία πολλών επιχειρήσεων. Από την Παρασκευή κυκλοφόρησαν ημερήσιες διατάξεις για συνεδρίες άλλων τεσσάρων Επιτροπών για προγραμματισμό των εργασιών τους.

Η πρώτη Κοινοβουλευτική Επιτροπή, που συνέρχεται είναι η Οικονομικών. Αρχίζει συνεδρία στις 9.00 τη Δευτέρα, με την εξέταση του δεύτερου Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του κράτους, ύψους €148,5 εκ. περίπου, που θα επιβαρύνει το δημοσιονομικό ισοζύγιο κατά 0,71% του ΑΕΠ.

Στην Επιτροπή Οικονομικών θα παραστεί ο Υπουργός Οικονομικών για να παρουσιάσει τον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό και να απαντήσει σε ερωτήσεις Βουλευτών που δυνατόν να προκύψουν.

Η Επιτροπή Οικονομικών θα συζητήσει επίσης επί της αρχής την τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε σε περίπτωση που η θέση του Εφόρου Φορολογίας ή του Βοηθού Εφόρου Φορολογίας, με απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου ή για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί, όλες οι αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα να ασκούνται από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέχρι την πλήρωση της θέσης.

Κατά τη συνεδρία, η Επιτροπή Οικονομικών καλείται να αποδεσμεύσει κονδύλια και να αποπαγοποιήσει θέσεις.

Βάσει του επεξηγηματικού σημειώματος που συνοδεύει τον δεύτερο Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό, πέραν των πρόσθετων €250 εκ. που ψήφισε η Βουλή με τον πρώτο Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό, έχει προκύψει σειρά αιτημάτων που υπέβαλαν Ανεξάρτητες Υπηρεσίες/Υπουργεία/Υφυπουργεία/Τμήματα προς το Υπουργείο Οικονομικών για κάλυψη πρόσθετων αναγκών για κοινωνικές παροχές, παροχές υγείας, αγροτικές πληρωμές και διαφόρων άλλων αναγκών.

Προστίθεται ότι προέκυψε επίσης η ανάγκη δημιουργίας/ αναβάθμισης πολύ περιορισμένου αριθμού θέσεων, για την εύρυθμη λειτουργία της κρατικής μηχανής, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας θέσης Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας παρά τω Προέδρω και Γενικού Διευθυντή, για το Υφυπουργείο.

Το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει στο σημείωμα του προς τη Βουλή ότι για σκοπούς ικανοποίησης των πιο πάνω και επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμες αποδεκτές εξοικονομήσεις από άλλες Ομάδες/Υποομάδες του ιδίου Κεφαλαίου, αλλά ούτε είναι δυνατή η μεταφορά ισόποσων πιστώσεων από το Κεφάλαιο 18.30 «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό», οι απαιτούμενες πιστώσεις θα πρέπει να εξασφαλιστούν με τη ψήφιση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού. Τηρουμένων των εξαιρέσεων που προβλέπει το άρθρο 65 του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν. 20(Ι)/2014), είναι επιτρεπτή η προώθηση μέχρι δύο Νομοσχεδίων συμπληρωματικού προϋπολογισμού ή/και τροποποιητικού προϋπολογισμού, μετά την 15η Ιουνίου κάθε έτους.

Μισή ώρα αργότερα, δηλαδή στις 9:30 συνέρχεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπάγγελτου και προγραμματισμό των εργασιών των επόμενων συνεδριών της.

Την Τετάρτη συνέρχεται στις 9:00 η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου με ατζέντα νομοθετικού περιεχομένου. Συγκεκριμένα θα συζητήσει το νομοσχέδιο για τροποποίηση του περί Εταιριών Νόμου, Κεφ.113, ώστε η ημερομηνία καταβολής στον Έφορο Εταιρειών του ετήσιου τέλους για το 2021, να παραταθεί από τις 30 Ιουνίου 2021 στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Παράλληλα, δίνεται η εξουσία στον Υπουργό Εμπορίου να παρατείνει περαιτέρω την περίοδο αυτή με έκδοση Διατάγματος. Στο σημείωμα που συνοδεύει το νομοσχέδιο αναφέρεται ότι η τροποποίηση κρίνεται αναγκαία για ελάφρυνση της επιβάρυνσης των οικονομικών φορέων, που επηρεάζονται από τα απαγορευτικά μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας λόγω της έκτακτης ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Η Επιτροπή θα συζητήσει τροποποίηση του νόμου για τη ρύθμιση της Αγοράς Φυσικού Αερίου που αντικαθιστούν ορισμούς της ΡΑΕΚ όπως αυτοί περιέχονται στην κείμενη νομοθεσία και τροποποίηση του νόμου για τη Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού για εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την κοινοτική αναφορικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Ακόμα ένα εναρμονιστικό νομοσχέδιο για τη Σύσταση και Λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου είναι στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Εμπορίου που έχει επίσης ενώπιον της εναρμονιστικούς κανονισμούς, που κατατέθηκαν στη Βουλή στις 17 Ιουνίου για εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την κοινοτική σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά το αργίλιο και τη θέσπιση ειδικών οριακών τιμών για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε ορισμένα παιχνίδια, όσον αφορά τη φορμαλδεΰδη.

Στις 12.00 την Τρίτη συνέρχεται για προγραμματισμό η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας. Την Τετάρτη στις 11:00 συνέρχεται, επίσης για εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπάγγελτου και προγραμματισμό των εργασιών των επόμενων συνεδριών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος. Την Πέμπτη, 1 Ιουλίου ορίστηκε για προγραμματισμό και εγγραφή θεμάτων να συνεδριάσει και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών. Η συνεδρία θα αρχίσει στις 9:00

Πηγή:ΚΥΠΕ

Share
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

Share