Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €220 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2023, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Τράπεζα Κύπρου.

Από αυτά τα κέρδη τα €125 εκατ. καταγράφηκαν το β’ τρίμηνο 2023. Υπενθυμίζεται ότι το α’ εξάμηνο του 2022 τα κέρδη της τράπεζας ανήλθαν στα €43 εκατ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα ήταν μειωμένα κατά 2% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας τις ενέργειες που λήφθηκαν το 2022 για βελτίωση της αποδοτικότητας. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα μειώθηκε στο 32%.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα €358 εκατ., αυξημένα κατά 146% σε ετήσια βάση, τα οποία υποστηρίχθηκαν από την αύξηση των επιτοκίων και το συνεχιζόμενο χαμηλό κόστος καταθέσεων.

Η απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ανήλθε στο 24,0% για το α’ εξάμηνο 2023 σε σύγκριση με 4,9% για το α’ εξάμηνο 2022, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους.

Ο νέος δανεισμός ανήλθε στα €1,1 δισ., παραμένοντας στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρά το περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων.

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε €9,9 δισ., στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία και ετήσια βάση, καθώς οι συνεχείς αποπληρωμές αντισταθμίζουν το νέο δανεισμό.

Το ποσοστό Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) προς τα δάνεια ανήλθε στο 3,6% (0,8% μετά τις πιστωτικές ζημιές), μειωμένο κατά 7 ε.μ  σε ετήσια βάση. Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΔ αυξήθηκε σε 78%, ενώ η χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων ανήλθε στις 48 μονάδες βάσης.

Η καταθετική βάση ανήλθε στα €19,2 δισ., αυξημένη κατά 4% σε ετήσια βάση. Καταγράφηκε επίσης υψηλή ρευστότητα στον ισολογισμό με €9,1 δισ. τοποθετημένα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Η συμμόρφωση με την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) για τις 31 Δεκεμβρίου 2025 έχει ήδη επιτευχθεί μετά την επιτυχή έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €350 εκατ. τον Ιούλιο 2023.

Καταγράφηκε επίσης οργανική δημιουργία κεφαλαίου ύψους περίπου 220 μονάδων βάση για το α’ εξάμηνο 2023, εκ των οποίων περίπου 120 μονάδες βάσης το β’ τρίμηνο 2023.

Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε στο 16,0% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 21,1% .

Υπήρξε ακόμα επιτυχής αναχρηματοδότηση Χρεογράφων Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 (AΤ1 Capital Securities) ύψους €220 εκατ.

Τον Ιούνιο του 2023 καταβλήθηκε μέρισμα σε ποσοστό (‘pay-out ratio’) ύψους 14% από τα κέρδη του 2022, η πρώτη πληρωμή που έγινε εδώ και 12 χρόνια.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων (Real Estate Management Unit, REMU) διαχειριζόταν στις 30 Ιουνίου συνολικά 1,010 ακίνητα με συνολική αξία 1,065 εκατομμύρια ευρώ. Στην Κύπρο, η REMU διαχειρίζεται συνολικά 955 ακίνητα με αξία 1,010 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ελλάδα, η REMU διαχειρίζεται 55 ακίνητα με αξία 55 εκατομμύρια ευρώ.

Στα αυξημένα επιτόκια και τη βελτιωμένη αποδοτικότητα απέδωσε τα κέρδη ο Π. Νικολάου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου, σε γραπτή του δήλωση απέδωσε τα ισχυρά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα, στη συνεχιζόμενη αύξησης των επιτοκίων, τη βελτιωμένη αποδοτικότητα και τη σταθερή χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk), δημιουργώντας κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €220 εκατ. που ισοδυναμούν με Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 24,0%.

«Η επίδοση αυτή αποδεικνύει ότι παραμένουμε σε καλή πορεία για την υλοποίηση των στόχων μας που παρουσιάσαμε κατά την πρώτη εκδήλωση ενημέρωσης επενδυτών τον Ιούνιο 2023», ανέφερε.

Οι στόχοι που είχαν παρουσιαστεί στους επενδυτές ήταν η αναβάθμιση της απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) σε πάνω από 17% για το 2023 και πάνω από 16% για το 2025, ενδεικτικά υπολογισμένος με Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1)  ύψους 15%. Ακόμα η δημιουργία οργανικού κεφαλαίου μεταξύ περίπου 200-250 μ.β. ετησίως για τα έτη 2023-2025, πριν την αφαίρεση των αναμενόμενων μερισμάτων. Τέλος είχε ανακοινωθεί ο στόχος για παροχή σταθερής απόδοσης στους μετόχους, με το ποσοστό (‘pay-out ratio’) να αναμένεται να σημειώνει συντηρητικά σταδιακή αύξηση με στόχο να κυμαίνεται μεταξύ 30%-50% της προσαρμοσμένης κερδοφορίας .

 Αναλυτικά ο κ. Νικολάου είπε ότι τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €511 εκατ. εκ των οποίων €358 εκατ. προέρχονται από καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία είναι ψηλότερα από τα διπλάσια σε σχέση με τα περσινά επίπεδα, αντικατοπτρίζοντας το περιβάλλον των αυξανόμενων επιτοκίων και το συνεχιζόμενο χαμηλό κόστος καταθέσεων. Ο αυστηρός έλεγχος των εξόδων, πρόσθεσε, αποδεικνύεται επιτυχής παρά τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, με τα συνολικά λειτουργικά έξοδα να είναι μειωμένα κατά 2% σε ετήσια βάση και ο δείκτης κόστος προς έσοδα (αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές) να ανέρχεται σε 32%.

«Λόγω της υψηλής ρευστότητας στον ισολογισμό μας, είμαστε σε πλεονεκτική θέση για να επωφεληθούμε από την αύξηση των επιτοκίων. Περισσότερο από το ένα τρίτο των περιουσιακών μας στοιχείων είναι τοποθετημένα σε μετρητά και καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες, ενώ η καταθετική μας βάση αυξήθηκε κατά 4% σε ετήσια βάση σε €19,2 δισ.», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η Τράπεζα Κύπρου, ως ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο, συνέχισε να στηρίζει την οικονομία με την παραχώρηση νέων δανείων ύψους €1,1 δισ. το α’ εξάμηνο 2023, διατηρώντας παράλληλα αυστηρά κριτήρια δανεισμού..

Αναφέρθηκε ακόμα στην πρώτη πληρωμή μερίσματος μετά από 12 χρόνια, σηματοδοτώντας τον μετασχηματισμό του Συγκροτήματος «σε ένα ισχυρό, καλά κεφαλαιοποιημένο, βιώσιμα κερδοφόρο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό οργανισμό».

« Η οικονομική επίδοση του Συγκροτήματος συνεχίζει να σημειώνει σημαντική πρόοδο και είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους μας, παρέχοντας τα θεμέλια για δημιουργία αξίας και παροχή σταθερής απόδοσης προς τους μετόχους μας», ανέφερε τέλος ο κ. Νικολάου.

Πηγή:ΚΥΠΕ