X

FinancialNews App

Nine Bridge Media Ltd

GET - on the App Store

HomeΤΟΜΕΙΣΤο κράτος δίνει €22,7 εκατομμύρια για 712 επιλέξιμα, αρχικά, δάνεια για το...

Το κράτος δίνει €22,7 εκατομμύρια για 712 επιλέξιμα, αρχικά, δάνεια για το ΟΙΚΙΑ

Αιτήσεις δανειοληπτών για συνολικά 712 δάνεια, τα οποία με βάση τα κριτήρια του Σχεδίου ΟΙΚΙΑ, έχουν σε πρώτο στάδιο αξιολογηθεί από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης ως επιλέξιμα, έχει λάβει το Γενικό Λογιστήριο από τον Οργανισμό, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το συνολικό ποσό που η Κυπριακή Δημοκρατία καλείται να καταβάλει προς τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ) για τα  δάνεια αυτά, νοουμένου ότι επιβεβαιωθεί από το κράτος η επιλεξιμότητα τους, ανέρχεται στο ποσό των €22.732.031,42.

Το Σχέδιο ΟΙΚΙΑ αφορά κυβερνητικό σχέδιο διαχείρισης δανείων που παραχωρήθηκαν στα πλαίσια κυβερνητικών σχεδίων στέγασης. Συγκεκριμένα, σκοπός του Σχεδίου ήταν η υποβοήθηση πρωτοφειλετών δανείων που έχουν συνάψει δάνεια με κυβερνητικά κεφάλαια (Στεγαστικό Σχέδιο Δανειοδότησης Ζευγαριών με Χαμηλά Εισοδήματα) με υποθήκη την 1η τους κατοικία είτε ή και μέσω του Ενιαίου Στεγαστικού Σχεδίου ή με συγχρηματοδοτούμενα κεφάλαια ή τα δάνεια αυτά έχουν χορηγηθεί από τραπεζικά ιδρύματα υπό κάποιες ιδιαιτερότητες όπως ανέγερση κατοικίας σε κυβερνητική γη ή σε τουρκοκυπριακή γη ή σε περιοχή που βρίσκεται κάτω από την κυριαρχία του βρετανικού κράτους και παρουσίαζαν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2019.

Ο ΟΧΣ ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των αιτήσεων και τις απέστειλε μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2023 στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας για έγκριση. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης ή όχι από το Γενικό Λογιστήριο θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2023 και η υλοποίηση των λύσεων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023, σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έδωσε παράτασης της ολοκλήρωσης του ΟΙΚΙΑ από τις 3 Μαρτίου 2022 στις 31 Δεκεμβρίου του 2023.

Θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων

Δεδομένου του γεγονότος ότι ένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Σχεδίου είναι και τα εισοδήματα και η ακίνητη περιουσία που έχει στο όνομά του ή/και στη σύζυγο ή/και τα παιδιά του ο κάθε αιτητής, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει με επιστολή του απευθυνθεί στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με σκοπό την εξασφάλιση άδειας για πρόσβαση τόσο στα εισοδήματα όσο και στην ακίνητη περιουσία που κατέχουν οι αιτητές, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι αυτά δεν υπερβαίνουν το ποσό που καθορίζεται από το Σχέδιο. Σημειώνεται ότι η άδεια για πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί.

Με την εξασφάλιση αυτής της άδειας, όπως δήλωσε αρμόδια πηγή στο ΚΥΠΕ, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας θα απευθυνθεί στα πιστωτικά ιδρύματα και σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες που θα κρίνει απαραίτητο, για επιβεβαίωση των εισοδημάτων και της ακίνητης περιουσίας των αιτητών.

«Μόλις ληφθεί η απαραίτητη πληροφόρηση από τους αρμόδιους φορείς για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας θα προχωρήσει στην τελική τους εξέταση», πρόσθεσε.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, πέραν του ελέγχου των εισοδημάτων και της ακίνητης περιουσίας των αιτητών, έχουν προχωρήσει αρκετοί από τους υπόλοιπους ελέγχους που θα πρέπει να γίνουν για την επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας της κάθε αίτησης που έχει ληφθεί και ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας συνεργάζεται σε συνεχή βάση με τον ΟΧΣ και λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις επί εξειδικευμένων ζητημάτων που προκύπτουν για την κάθε αίτηση ξεχωριστά, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή το συντομότερο δυνατόν.

Με το ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΙΑ δόθηκε η ευχέρεια στους δικαιούχους πρωτοφειλέτες των δανείων αυτών μετά από την υποβολή αίτησης να προχωρήσουν σε διευθέτηση των υπολοίπων των δανείων τους με τις ακόλουθες δυο επιλογές:  (α) με αναδιάρθρωση του εναπομείναντα Κεφαλαίου του δανείου στα πλαίσια εφικτής και βιώσιμης λύσης, είτε, (β) με πλήρη και άμεση αποπληρωμή του εναπομείναντος Κεφαλαίου

To εναπομείναν κεφάλαιο, είναι το εκδοθέν κεφάλαιο με βάση την αρχική έγκριση πλέον οι χρεώσεις για ασφάλεια ζωής και πυρός, μείον οι αποπληρωμές του δανειολήπτη από ίδιους πόρους μέχρι την ημερομηνία ρύθμισης ή εξόφλησης με βάση το Σχέδιο.

Επιλέξιμα για συμμετοχή στο ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΙΑ ήταν τα δάνεια τα οποία μεταξύ άλλων η αγοραία αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000), το συνολικό ακαθάριστο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του αιτητή για τα έτη 2019 & 2020 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ανά έτος τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) για ζεύγος με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο άτομο, τις τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€35.000) για ζεύγος χωρίς εξαρτώμενα άτομα, και τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) για μονήρη νοικοκυριά.

Επιπλέον, τα υπόλοιπα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας (δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας, μείον οι τρέχουσες πιστωτικές διευκολύνσεις εξαιρουμένου του δανείου που εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία), δεν θα υπερβαίνει τις €250.000.

Σημειώνεται ότι όσοι από τους αιτητές έχουν κριθεί επιλέξιμοι στην βάση του Σχεδίου ΟΙΚΙΑ αλλά οι αιτήσεις τους έχουν αξιολογηθεί ή θα αξιολογηθούν ως μη βιώσιμες, θα έχουν το δικαίωμα για ένταξη τους στο Σχέδιο Ενοίκιο έναντι Δόσης.

Πηγή:ΚΥΠΕ

Share
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

Share